We're on social media

Follow us on social media!

Prizes, latest news about our service,discussions and reviews from real customers!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlasím s tým, aby spoločnosť ENERGETIX Slovakia s.r.o., so sídlom Ventúrska 20, 811 01 Bratislava, IČ: 35937301, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I pod odd. Sro, vl.č.36191/B (ďalej len „ENERGETIX“) v zmysle ustanovenia § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon oochrane osobných údajov“) spracúvala mnou poskytnuté osobné údaje predovšetkým v rozsahu môjho mena, priezviska, adresy, miesta narodenia, kontaktov, a ďalej akýchkoľvek iných mojich osobných údajov, ktoré som ENERGETIXu dobrovoľne poskytol alebo v budúcnosti poskytnem, na účel administrácie užívateľského účtu a informáciách o produktoch ENERGETIX zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti ENERGETIX a vyhodnocovania preferencii zákazníkov, na marketingové účely akými sú napríklad priamy marketing a reklama, na rozoslanie alebo oslovenie prostredníctvom automatického telefónneho systému, ako aj na prijímanie komerčnej komunikácie v zmysle ustanovenia § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, pričom pod komerčnou komunikáciou sa rozumie napríklad zasielanie obchodných oznámení, elektronických prostriedkov a ďalších foriem prezentácie ponuky obchodu, tovaru a služieb (spoločne ďalej len ako „účel“), to všetko dobrovoľne a s vedomím, že tento súhlas ENERGETIXu poskytujem na dobu neurčitú.

Zároveň vyhlasujem, že mám aspoň 18 rokov resp., že mám v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov v spojení s ustanovením § 8 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníku spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Zároveň v zmysle ustanovenia § 15 písm. e) bod 3. zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby ENERGETIX poskytol moje osobné údaje, ktoré spracúva na základe môjho súhlasu tretím stranám, ktoré ENERGETIX poveril plnením niektorých úloh v súvislosti s plnením vyššie uvedeného účelu. 

Vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 15 a súvisiacich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov ENERGETIXom informovaný a poučený o spracúvaní osobných údajov, o účele ich spracovania, o rozsahu osobných údajov, ktoré ENERGETIXu poskytujem, ako aj o ostatných svojich právach a povinnostiach s tým spojených.

Ďalej vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 28 a nasledujúcich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov ENERGETIXom poučený o tom, že od neho môžem na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o mne spracúvané, zoznam mojich osobných údajov, ktoré ENERGETIX spracúva, zdroji odkiaľ ich získal, informačnom systéme osobných údajov, o mojom práve na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, o mojom práve žiadať likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil ako aj tých ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a o mojom práve na blokovania mojich osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu: info@bioefekt.com 

Vyhlasujem, že som bol poučený o svojom práve namietať voči využívaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.